Návinka - 2,5 m - 3 m

Predávajúci predáva tovar (najmä podlahové krytiny), ktorý je v prípade rezov (rezy kobercov či PVC a pod.), ktorých strany sú rovné alebo väčšie ako 2,5m x 3 m, vždy navinuté na tzv. návinkách, tj spravidla papierových rúrkach/ tubusoch. Pretože sa jedná o opakovateľne použiteľný materiál, zavádza predávajúci túto položku do svojho cenníka a kupujúci má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu uvedených náviniek. Súčasne vzniká právo kupujúceho také návinky vrátiť predávajúcemu späť, ako aj s tým súvisiaceho práva kupujúceho na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny takých náviniek, to všetko však vždy iba za ďalej stanovených podmienok.

S ohľadom na vyššie uvedené platí preto nasledujúce:

1. Tovar, dodávaný predávajúcim v rezoch (koberce, PVC a pod.), ktorých strany sú rovné alebo väčšie ako 2,5 m x 3 m, je vždy predávajúcim dodávaný na tzv. návinkách (ďalej tiež len „návinky“). Kúpna cena náviniek, na ktorých je navinutý tovar dodávaný predávajúcim, bude kupujúcemu účtovaná vedľa kúpnej ceny samotného tovaru, a to podľa aktuálne platného cenníka predávajúceho. K cene náviniek bude vždy pripočítaná príslušná daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu – vedľa ceny samotného tovaru – aj účtovanú kúpnu cenu náviniek (vrátane DPH), a to v termíne splatnosti uvedenej na príslušnej faktúre predávajúceho (tj prípadné právo kupujúceho vrátiť za ďalej uvedených podmienok návinky predávajúcemu späť sa nedotýka jeho povinnosti ich kúpnu cenu uhradiť v termíne splatnosti príslušnej faktúry).

2. Kupujúci je oprávnený návinky, ktoré mu boli predávajúcim dodané a účtované, predávajúcemu vrátiť, avšak iba pri kumulatívnom splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

  •  vrátené môžu byť kupujúcim predávajúcemu iba návinky preukázateľne dodané a vyúčtované kupujúcemu predávajúcim, tj najmä v počte nepresahujúcom počet predávajúcim skutočne kupujúcemu dodaný a vyúčtovaný; predávajúci súčasne upozorňuje, že ním dodávané návinky sú označované, a to písmenom B – predávajúci je oprávnený posúdiť a jednostranne rozhodnúť, či sa jedná o ním dodanú návinku alebo nie, av nadväznosti na to takú návinku odobrať späť alebo nie;
  •  vrátené môžu byť kupujúcim predávajúcemu iba návinky v riadnom stave, nepoškodené, nezašpinené či inak neznehodnotené, a umožňujúce opakované uvedenie do obehu;
  • vrátené môžu byť kupujúcim predávajúcemu iba návinky, pri ktorých kupujúci preukázateľne vopred písomne ​​(postačí e-mailom) informoval o svojom úmysle ich vrátiť, oznámil predávajúcemu presné množstvo vrátených náviniek a čísla daňových dokladov – faktúr predávajúceho, ktorými mu boli pôvodne predávajúcim účtov;
  • vrátené môžu byť kupujúcim predávajúcemu iba návinky, ktoré boli kupujúcemu predávajúcim predané v období posledných 90 dní (av uvedenej lehote musia byť takéto návinky aj vrátené späť do skladov predávajúceho).

3. Návinky, pri ktorých boli kumulatívne splnené všetky vyššie uvedené podmienky, za ktorých môže kupujúci predávajúcemu návinky vrátiť, sa predávajúci zaväzuje prevziať späť (samotné vrátenie je však povinný zaistiť kupujúci, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo do skladov predávajúceho), a vykonať zúčtovanie vrátenia kúpnej ceny takých skutočne vrátených náviniek nasledovne:

  • ohľadom kúpnej ceny takých oprávnene vrátených náviniek bude predávajúcim vystavený opravný daňový doklad na ich cenu;
  • pokiaľ kupujúci doposiaľ kúpnu cenu vrátených náviniek predávajúcemu neuhradil, bude vykonané iba účtovné / dokladové zúčtovanie;
  • ak bola kúpna cena vrátených náviniek kupujúcim už predávajúcemu skutočne uhradená, predávajúci vráti kupujúcemu príslušnú čiastku najneskôr do 60 dní od prevzatia príslušnej návinky, ktorej sa týka; predávajúci je oprávnený takú čiastku odpočítať od ktorejkoľvek kupujúcemu následne vystavovanej faktúry na ďalšiu objednávku, prípadne ju započítať voči akejkoľvek svojej (splatnej i nesplatnej) pohľadávke voči kupujúcemu.

4. Predávajúci je oprávnený jednostranne rozhodnúť, že prevezme späť aj také návinky, pri ktorých niektorá z vyššie uvedených podmienok splnená nebola; na takýto postup však kupujúci nemá právny nárok, a predávajúci je v takýchto prípadoch vždy oprávnený vykonať jednostranné krátenie čiastky, ktorá bude z pôvodne účtovanej kúpnej ceny kupujúcemu za také návinky vrátená (a to až na nulu, tj predávajúci je oprávnený rozhodnúť, že za také návinky nebude kupujúcemu vrátené ničoho).

Návinka na metráž
Návinka na metráž
Návinka na metráž
Ďalšie varianty